Menu Close

ຕິດຕໍ່ ໂຟຕອນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານສະພັງມຶກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 021 740 680, 021 740 683
ແຟັກ: 021 740 682

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແຂວງວຽງຈັນ

ຫຼັກ 52, ບ້ານເຕົາຖ່ານ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
ໂທ: 020 5593 4344, 020 9611 1151

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຮ້ານເຂັມພອນ ທໍ່ລໍ່ເຢ່ຍສື, ບ້ານນ້ຳຕົ້ມ, ເມືອງໂພນສະຫວັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໂທ: 020 2202 0609, 020 9913 1920

ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ບ້ານຜາໂຄມ, ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ໂທ: 071 214 020, 071 214 021

ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ

ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານທ່ານາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
ໂທ: 074 211 778, 074 211 779

ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ

ບ້ານນາແຮ່, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທ: 041 252 897, 030 520 4329

ສາຂາ ຈຳປາສັກ

ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້, ຊ້າຍສວາຍກັບຕະຫຼາດມີໄຊ, ບ້ານຄັນເກີງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາກສັກ.
ໂທ: 031 254 568, 030 5270 374