Menu Close

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ບໍລິສັດໂຟຕອນ ປະເທດຈີນໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ລົດຍີ່ຫໍ້ໂຟຕອນ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ, ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ໄດ້ເລິ່ມທຸລະກິດ ການຈຳໜ່າຍລົດໃນປີ 2015 ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຊົມໃຊ້ລົດທີ່ມີຄູນນະພາບດີ ແລະ ມີລາຄາທີ່ຄົນລາວທົ່ວໄປສາມາດຊື້ໄດ້. ບໍລິສັດ ຊິນເນສິສ ໄດ້ຈັດຈຳໜ່າຍລົດປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລົດກະບະ, ລົດຕູ້, ລົດບັນທຸກເບົາ, ລົດບັນທຸກຂະໜາດກາງ, ລົດບັນທຸກໜັກ ແລະ ລົດທີ່ໃຊ້ສຳລັບວຽກງານສະເພາະດ້ານ (ລົດເກັບຂີ່ເຫຍື່ອ, ລົດກວດທາງ, ລົດປູນ, ລົດເຄນ, ລົດປ້ຳຍິງປູນ, ລົດໂຮງໝໍ, ລົດຕູູ້ເຢັນ ເປັນຕົ້ນ), ສູນບໍລິການຫຼັງການຂາຍທົ່ວປະເທດມີນາຍຊ່າງທີ່ມີປະສົບການ, ອຸປະກອນເຄື່ອງມືສ້ອມແປງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ອາໄຫຼ່ຂອງແທ້ຈາກໂຮງງານຜູ້ຜະລິດໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ. ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ລົດຍີ່ຫໍ້ໂຟຕອນຂອງພວກເຮົາໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ມາດຖານສາກົນ.