Menu Close

ກະດານຂ່າວ

ພິທີເປີດໂຕຍີ່ຫໍ້ລົດໂຟຕອນຢ່າງເປັນທາງການ

ພິທີເປີດສາຂາ ໂຟຕອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພິທີເປີດສາຂາ ໂຟຕອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂປຣໂມຊັນ

ໂປຣໃຫຍ່ທ້າຍປີຕ້ອນຮັບລົມໜາວ

ໝວດສິນຄ້າ

 

  

 

 

ວິດີໂອ